ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
scc-vaz 2021

A vôbec... PREČO PRÁVE MY?

V súčasnej dobe existuje na trhu množstvo poradenských firiem, ktoré ponúkajú obdobné služby ako sú tie naše. Preto sa naskytá otázka, prečo práve KTN consulting s.r.o. by mala byť pre Vás tou správnou voľbou pri získaní Vášho ISO / SCC certifikátu?

V jednoduchosti je krása - ponúkame Vám podstatný rozdiel v celkovom prístupe.
Úspešné a rýchle získanie certifikátov, nemusí vždy znamenať aj kvalitu a prínos pre Vašu spoločnosť, ktorú očakávate.

V mnohých prípadoch sa na nás obracajú zákaznícke firmy so žiadosťou o konzultácie , či celkovú kontrolu/aktualizáciu vo firemných procesoch, nakoľko nastali zmeny v spoločnosti a začlenené systémy už nereflektujú aktuálne potreby spoločnosti (nadbytočne veľa smerníc a formulárov, systém si žije tzv. vlastným životom, zmena certifikačnej spoločnosti, zmena konzultačnej spoločnosti, nové oblasti podnikania spoločnosti, zákaznícky audit, re-certifikácia atď... ). Pri spolupráci s nami sa Vám toto nestane. Záruka kvality podľa aktuálnej platnej normy je pre nás samozrejmosťou.

Držíme sa hesla: "Svet robí cestu ľuďom, ktorí vedia kam idú." (Ralph Waldo Emerson)

Nám záleží na správnom výsledku a Vašej spokojnosti.

ISO 9001

- predstavuje najrozšírenejšiu normu pre riadenie kvality produktov a služieb, na ktorú môžete následne nadviazať ďalšími ISO normami. Je určená pre živnostníkov, podniky aj organizácie rôznych odvetví.
Vo svete konkurencie Slovenského aj medzinárodného obchodu preukazujete certifikátom ISO 9001 schopnosť vašej organizácie napĺňať požiadavky a očakávania zákazníkov a tým zaručiť ich spokojnosť. ISO 9001  (systém riadenia kvality) sa zameriava na všetky činnosti a procesy v spoločnosti. Od riadenia ľudských a finančných zdrojov, infraštruktúry, hardvéru, softvéru a inej komunikačnej alebo informačnej technológie až po plánovanie výroby, poskytovania služieb pred a po dodaní produktu, podpore zákazníka, riadenie nákupu, riadenie nezhodných produktov a trvalé zlepšovanie organizácie. 
čo vieme našim klientom poskytnúť :
  • Zavedenie systému 
  • Konzultácie a rady
  • Vykonanie interného auditu
  • Podpora pri certifikačnom aj dohľadovom audite

ISO 14001

- je systém environmentálneho manažérstva, ktorého prvoradou úlohou je identifikácia a riadenie environmentálnych aspektov, či už z hľadiska právnych, alebo iných požiadaviek a celkový dopad organizácie na životné prostredie. Certifikátom ISO 14001 preukazujete povedomie, zodpovednosť a dôležitosť ochrany životného prostredia pri fungovaní vašej spoločnosti. Prostredníctvom environmentálneho manažérstva sa spoločnosť zameriava na  riadenie, kontrolu a možné zefektívnenie a znižovanie nákladov na spotrebu energií, materiálu, predchádzanie priemyselných havárií, kontrolou nad produkovanými odpadmi a emisiami a vplyvov výrobku, či služby počas celého životného cyklu od výroby až po skončenie životnosti.
Spoločnosť si určuje environmentálne ciele, kde konečným výsledkom je ochrana životného prostredia čím buduje dobrú povesť a prestíž spoločnosti.


ISO 45001

- je systém manažérstva bezpečnosti (pred tým známi ako OHSAS 18001), ktorý preukazuje dodržiavanie a riadenie bezpečnostných rizík, ochrane zdravia  zamestnancov pri práci vo vašej spoločnosti (známe ako BOZP).  Norma ISO 45001 organizácii pomáha dosahovať zamýšľané výsledky v oblasti trvalého zlepšovania BOZP, plnenia právnych a iných požiadaviek v oblasti bezpečnosti práce a predchádzať zraneniam, identifikáciou, znižovaním a prípadnou elimináciou nebezpečenstiev v danej oblasti. Norma dáva priestor pracovníkom pre spoluúčasť na konzultáciách, poradách a riešeniach v oblasti BOZP. Silný záujem vedenia spoločnosti v oblasti identifikácie a opatrení v oblasti rizík bezpečnosti práce, robí z podniku bezpečné pracovisko a vytvára tak dobré meno a spoľahlivého partnera pri nadviazaní spolupráce.

SCC-VAZ 2021

- (Sicherheits Certifikat Contraktoren / Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov) je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý zahŕňa vysoké požiadavky na bezpečnosť práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia do jednotného bezpečnostného konceptu. Vyžaduje ho naša jediná rafinéria na Slovensku, a pomôže vám aj pri podnikaní na nemeckom a holandskom trhu. Vykonávame SCC školenie podľa dokumentu 016, určené pre operatívne činných pracovníkov.

 

Sedmokrásková 27

Marianka

900 33

Slovensko